Vinnige feite

  • Die woord “begrip” beteken om ’n algemene idee van iets te hê of dit te verstaan. Dit beteken ook om simpatie vir iets of iemand te hê.
  • Die uitdrukking “’n Goeie begrip het ‘n halwe woord nodig” beteken dat dit nie nodig om die hele saak uiteen te sit aan iemand wat gou verstaan nie.
  • Weet jy wat beteken die uitdrukking “die tor het afgeval”? Dit word gesê van iemand wat iets nie verstaan nie, of waar begrip ontbreek.
  • “Soos om vir ’n skilpad ’n hoed op te sit” word gesê van iemand wat so stadig van begrip is dat dit nie die moeite werd is om hom/haar by die gesprek in te sluit nie.

 

Foto: iStock

Die begripstoets (in Engels: comprehension test) is gewoonlik die deel van die taaltoets wat die meeste punte tel. Daarom is dit belangrik om die beantwoording van hierdie afdeling noukeurig te benader.

Die begripstoets assesseer die volgende vaardighede by die leerder:

  • Kritiese leesvaardighede
  • Skryfvaardighede
  • Taalvaardighede

In die latere skooljare lê die klem van ʼn begripstoets op jou vermoë om vir jouself te kan dink en jouself goed uit te druk wanneer jy ʼn rasionale argument vorm gebaseer op die feite in die teks. 1

Berei so vir die Engelse begripstoets voor

Lees

Dit is belangrik dat jy Engelse boeke, tydskrifte, artikels of selfs blogs lees. Die doel hiervan is hoofsaaklik om jou woordeskat te verbreed, en sodat jy vertroud kan raak met Engelse spelreëls en grammatika. Verder help dit om breed te lees sodat jy kan leer om ʼn opinie te vorm oor kernsake soos tegnologie, omgewingsbewustheid en die kunste. Hierdie is die tipe leesstukke wat graag gebruik word in ʼn begripstoets, veral in ʼn departementele vraestel.

Raak bekend met vraag-/aksiewoorde

Daar is ʼn verskeidenheid vraagwoorde in ʼn begripstoets om verskillende tipes kennis en vaardighede te toets wat wissel van die herroep van feite tot meer komplekse take soos krities reflekteer (dink) oor ʼn saak in jou eie woorde. 2 As jy verstaan wat bedoel word met die vraagwoord, sal dit makliker wees om die vraag korrek te beantwoord. In Engels gebruik onderwysers vraagwoorde wat deur Michael Barrett ontwerp is om hul vraestelle op te stel. Dit staan bekend as Barrett se taksonomie.

Oefen om begripstoetse te beantwoord

Laai begripstoetse van die internet af tesame met die memorandum. Lees die leesstukke sorgvuldig deur en beantwoord die vrae. Gebruik dan die memorandum om jou antwoorde na te sien. Sodoende kan jy sien waar jou antwoorde ontbreek en leer hoe om meer volledige antwoorde te vorm vir toekomstige begripstoetse.

As jy die frase “English reading comprehension free” en jou graad op Google intik, behoort jy toegang tot gratis gepaste leesstukke te kry. Dit is egter beter as jy ʼn oefenboek soos Oxford se Let’s Practice’-reeks op Takealot koop omdat dit goeie riglyne verskaf om vrae te beantwoord en boonop deur kritiese lesers geredigeer is.

Oefen die SQ4R-metode

Die SQ4R metode is ʼn baie effektiewe manier om leesbegrip te bevorder. Dit is ʼn Engelse akroniem wat staan vir “Survey, Question, Read, Respond, Record and Review”.

In Afrikaans behels die tegniek die volgende:

Oorsig
Skryf ʼn oorsig van ʼn leesstuk of hoofstuk in ʼn handboek om sodoende ʼn opname te maak van al die belangrike inligting soos die titel, prentjies, byskrifte

Vrae
Skryf enige vrae oor die teks (leesstuk) neer.

Lees
Lees nou noukeurig deur die teks lees met die doel om jou vrae wat jy neergeskryf het, te beantwoord.

Antwoorde

Kyk of jy al die vrae kon beantwoord.

Opsomming

Maak ʼn opsomming van jou antwoorde en ander belangrike inligting en skryf dit neer.

Hersien

Hersien jou opsomming om ʼn volledige prentjie van die hoofstuk te kry (voor klas). 3

Die dag van die toets

Op die dag van die begripstoets of eksamen is daar ’n paar belangrike stappe wat jy kan volg om die toets suksesvol te kan beantwoord:

Stap 1: Lees noukeurig deur die leesstuk

Neem tyd om die leesstuk rustig deur te lees. Gebruik ’n glimpen (in Engels: highlighter) om die belangrike of kernidees in die teks uit te lig. Dit is ’n nuttige strategie wat bekendstaan as begripslees of aktiewe lees. 4 Jy kan ook jou vinger of ’n liniaal gebruik om die woorde te volg terwyl jy lees. Hierdie eenvoudige tegnieke sal help om jou aandag te behou en te verseker dat jy nie jou plek in die teks verloor nie.

Stap 2: Lees deur die woordbank

As jy moeilike woorde in die teks teëkom, is dit ’n goeie idee om deur die woordbank te lees. Maak kennis met die betekenisse van hierdie woorde sodat jy beter kan verstaan wat dit beteken.

Stap 3: Lees nou deur die vrae

Lees deeglik deur die vrae wat aan die einde van die leesstuk gestel word. Onderstreep die aksiewoorde in die vrae, soos “lys”, “verduidelik”, of “noem”. Dit sal jou help om te bepaal wat van jou verwag word en hoe om die vrae aan te pak.

Stap 4: Soeklees (in Engels: scanning)

Lees weer deur die leesstuk met die spesifieke doel om die antwoorde op die vrae te soek. Hierdie leesstrategie staan bekend as soeklees. 5 Maak seker dat jy verstaan waaroor die storie of teks gaan voordat jy die vrae probeer beantwoord. Deur die teks aandagtig te lees, sal jy die nodige inligting vind om die vrae akkuraat te beantwoord.

Stap 5: Beantwoord die vrae

Gebruik die inligting wat jy in die teks gevind het om nou die vrae te beantwoord. Kyk sorgvuldig na die puntetoekenning van elke vraag, want dit sal jou help om te besluit hoe breedvoerig jou antwoorde moet wees. As ’n vraag byvoorbeeld twee of meer punte werd is, maak dan seker dat jy ’n volledige verklaring, uitbreiding of definisie, asook ’n voorbeeld gee om al die punte te verdien.

Stap 6: Tydbestuur:

Tydbestuur is van kritieke belang tydens die toets. Sorg dat jy die toegelate tyd vir die toets goed bestuur en nie te lank by een vraag stilstaan nie. As jy nie dadelik die antwoord weet nie, maak ’n merkie en gaan aan na die volgende een. Kom terug na die moeiliker vrae sodra jy die res van die toets voltooi het en tyd oor het. Sodoende verseker jy dat jy die meeste punte moontlik verdien en nie belangrike vrae oorslaan nie.

Onthou, om suksesvol te wees, is dit belangrik om te oefen. Hoe meer jy lees en oefen met begripstoetse, hoe beter sal jy word in die lees en verstaan van Engelse tekste.

Baie geluk en geniet die leeravontuur in Engels!

Woordbank

akkuraat Dit beteken dat jy nie foute sal maak of verkeerde inligting sal gebruik nie. Jou antwoorde sal presies ooreenstem met wat in die teks gesê word.
akroniem ’n Afkorting gevorm deur die eerste letters van ’n frase, bv. SQ4R.
assesseer Om te evalueer of te meet hoe goed jy iets kan doen.
Barrett se taksonomie Dit is  ʼn struktuur wat gebruik word om die verskillende vlakke van leesbegripvaardighede te beskryf. Dit help om te verstaan hoe goed ‘n persoon ‘n teks kan lees en verstaan.
begripstoets ’n Toets waar jy moet lees en verstaan wat in ’n storie of teks gesê word.
blogs ’n Webbladsy of webtuiste waar individue of groepe gereeld artikels, idees of inligting deel oor verskeie onderwerpe.
byskrifte Beskrywende woorde of sinne wat na ’n prentjie verwys en verduidelik wat daar gebeur.
definisie Om die betekenis van ’n woord of term uit te druk.
departementele vraestel ’n Toets of eksamen wat deur die departement van onderwys saamgestel word en deur alle leerders in ’n land geneem word.
grammatika Die reëls van ’n taal wat bepaal hoe woorde en sinne korrek saamgestel moet word.
hersien Om weer te kyk of te oefen sodat jy die inligting onthou.
kritiese leesvaardighede Die vermoë om krities te dink en te analiseer terwyl jy lees, en om te verstaan wat die skrywer probeer sê.
krities reflekteer Dit behels om dieper na te dink oor wat jy gelees het deur vrae te stel, die betekenis te probeer verstaan, en te oordeel of jy saamstem met die teks of nie.
memorandum ’n Dokument wat die antwoorde en oplossings vir ’n toets bevat.
noukeurig Om baie sorgvuldig en presies te wees terwyl jy ‘n teks lees.
nuttige strategie ‘n Slim en doeltreffende manier om ‘n taak te voltooi.
omgewingsbewustheid Die bewustheid en besorgdheid oor die omgewing en die impak van menslike aktiwiteite op die natuurlike wêreld. Dit behels ’n begrip van die belang van bewaring, herwinning, en die bevordering van ’n gesonde en volhoubare omgewing.
opinie Jou persoonlike mening of siening oor ’n saak.
opsomming ’n Kort weergawe van belangrike punte in ’n teks.
prentjies Foto’s of illustrasies in ’n teks.
puntetoekenning Hoeveel punte ’n vraag in ’n toets werd is.
rasionale argument ‘n Tipe argument waarin jy duidelike en oortuigende redes of bewyse gebruik om ‘n punt te maak of ‘n standpunt te ondersteun.
riglyne Instruksies of leiding oor hoe om iets te doen.
skryfvaardighede Die vermoë om goed te kan skryf en idees duidelik op papier te bring.
taalvaardighede Die vermoë om ’n taal goed te gebruik en te verstaan, onder meer grammatika, spelreëls, ens.
verklaring Om iets duidelik te verduidelik.
vraagwoorde/ aksiewoorde Woorde in die vrae afdeling soos “wie”, “wat”, “waar”, “hoe”, “lys”, “verduidelik”, ens., wat vrae stel oor iets.
woordeskat Al die woorde wat jy ken en kan gebruik.
uitbreiding Om jou antwoord met ekstra inligting, verduidelikings, definisies, of voorbeelde aanvul om die vraag volledig te beantwoord.

Lees die volgende om beter te verstaan

Kyk hierdie video’s om jou kennis te verbreed

Die SQ4R-metode (Engels)

Leesbegrip (Engels)

Foto: iStockFoto: iStockFoto: iStock
Gepubliseer op: 4 Desember 2023 | Bygewerk op 4 Desember 2023