Kategorie: Taal

Fabel

ʼn Fabel is ʼn kort verhaal wat mense se sterkpunte en swakhede uitbeeld, gewoonlik deur middel van niemenslike karakters soos diere, plante, natuurkragte en lewelose voorwerpe. Fabels dra altyd een of ander algemene lewensles of wysheid aan die leser of luisteraar oor. Waar kom fabels vandaan? Die fabel het sy oorsprong in die Ooste, maar […]

Lees verder

Sinsleer: Direkte en indirekte rede

Wat is direkte en indirekte rede? Wanneer ’n skrywer in ’n teks skryf wat mense gesê het, kan dit op een van twee maniere gedoen word: Die skrywer kan gesprekke weergee in direkte rede, wat beteken dat die woorde wat die mense gesê het, net so neergeskryf word soos wat hulle dit gesê het. Die […]

Lees verder

Woordbou: Stamme en affikse

Wat is woordbou? Woordbou (ook: morfologie) is die afdeling van die taalkunde waarin ons woorde se samestelling bestudeer. Woorde is soos Legoblokkies. Van die blokkies kan op hulle eie iets beteken, ander blokkies moet eers deel raak van ʼn ander bousel voor hulle iets beteken. In hierdie afdeling bespreek ons die soorte bousels wat ʼn […]

Lees verder

Woordbou: Simplekse en komplekse woorde

Wat is woordbou? Woordbou (ook: morfologie) is die deel van die taalkunde waar ons woorde bestudeer. Woorde is soos Legoblokkies. Van die blokkies kan ʼn mens net so gebruik om mee te speel. Ander blokkies moet ʼn mens eers aanmekaarsit voordat dit iets maak wat vir ʼn mens iets beteken. In die afdeling oor stamme […]

Lees verder

Sinsleer

Wat is sinsleer/sintaksis? Die afdeling van die taalkunde waarin ons die bou van sinne bestudeer, staan bekend as sinsleer of sintaksis. Die woord sintaksis is afgelei van die Latynse woord syntaxis. Die Griekse woord suntaxis is afgelei van die werkwoord suntassein wat beteken om iets (in ons geval die sin) te orden en te sistematiseer. In die sinsleer/sintaksis bestudeer ons dus die […]

Lees verder

Sinsbou: Simplekse en komplekse sinne

Het alle sinne net een onderwerp en een gesegde? In die inleiding tot sinsleer het ons gesê dat ’n sin (soos wat dit in sinsleer ontleed word) gewoonlik ten minste uit ’n onderwerp en ’n gesegde bestaan. Ons het ook gesê ons erken dat mense in die werklikheid wel met “onvolledige” of “ongrammatikale” konstruksies kan […]

Lees verder

Leestekens

Die leestekenreëls vir Afrikaans is in hoofstuk 13 van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) opgeteken. Hierdie artikel is ʼn opsomming van die inligting wat in hoofstuk 13 van die AWS vervat word, met die oogmerk om gebruikers vinnig te help met algemene navrae, maar dit vervang nie die reëls nie. Indien iets hier onduidelik […]

Lees verder

Klankleer

In klankleer bestudeer ons die klanke waarmee ons taal maak en die manier waarop hierdie klanke aangewend word om betekenis oor te dra. Hierdie twee afdelings van klankleer staan onderskeidelik as “fonetiek” en “fonologie” bekend. Wat is die verskil tussen letters en klanke? Wanneer ons skryf, gebruik ons letters om dit wat ons wil sê, […]

Lees verder

Klankgrepe en lettergrepe

ʼn Mens maak baie vroeg op skool kennis met klankgrepe en lettergrepe, en tog is dit nie altyd maklik om tussen die twee begrippe te onderskei nie. Klankgrepe Wat is ʼn klankgreep? In die Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS) word klankgrepe soos volg gedefinieer: ʼn Sillabe (ook klankgreep genoem) is ʼn kombinasie klanke wat met een asemstoot […]

Lees verder

Woordsoorte

Woorde het sekere morfologiese, sintaktiese en/of semantiese eienskappe. Sommige woorde kan byvoorbeeld meervoude kry (gans x ganse), ander kan ge- kry en die verlede tyd aandui (hardloop x gehardloop), sommiges kan trappe van vergelyking kry (oulik x ouliker x oulikste), ander word gebruik om sinne saam te voeg (en). Woorde wat dieselfde morfologiese, sintaktiese en/of […]

Lees verder

Vind artikels

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Gee terugvoer